İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mesudiye Belediyesi

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ


 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mesudiye Belediye Başkanlığı hudutları dahilinde, yasalar çerçevesinde , 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planları doğrultusunda; 
• İmar durumu ,
• İnşaat istikamet rölevesi , 
• Kot-kesit rölevesi  tanzim etmek , 
• 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddelerine göre ifraz tevhid ve terk işlemlerini yürütmek ,  
• Encümene teklif ve değişiklik  beyannamelerini hazırlamak , 
• 23. madde onayı yapmak , 
• Proje tescili yapmak , 
• İmar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari+statik+mekanik + elektrik) tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenlemek,
• İmar Kanununun 26. maddesi kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı ruhsat belgelerinin düzenlenmesi,
• Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemek , 
• Gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni vermek , 
• 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hakediş düzenlemek ,
• İş bitirme belgesi tanzim etmek ,
• Kat irtifakı kurmak , 
• Seviye tespit tutanağı düzenlenmesi, 
• Denetçi sicil raporlarının tutulması  işlemlerini yapmak , 
• Kaçak yapılaşmayı önlemek ,  
• Tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlemlerini yapmak , 
• Yapı kullanma  İzin Belgesi (İskan) düzenlemektir.