Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mesudiye Belediyesi

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ


A) Gelir-Gider Bütçesini hazırlamak
B) Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak
C) Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak.
Ç) Devlet defter ve devair talimatnamesine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak
D) Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek.
E) Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş, bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabın çıkartılması.
F) Belediye Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip-tahsil işlemini yapmak.
G) Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.
Ğ) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.
H) İdari ve kesin hesapları düzenleyerek, bunları Sayıştay Başkanlığı'na göndermek.
I) Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.
Müdürlük Personelinin Nitelikleri İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmakla mükellef olan birimdir. 

Mali Hizmetler Müdürü, Belediye Başkanına ve Başkan yardımcısına karşı sorumludur, Mevzuat'a uygun olarak görevini yerine getirir. Memurların ve diğer personelin disiplin amiri müdürüdür. İlgili yasaların Müdürlüğüne tanıdığı yetkilerin kullanılmasını ve uygulamasını teklif ve icraat eder.